برج خنک کننده | قیمت برج خنک کننده | کولینگ تاور |نسیم صنعت | برج خنک کننده مدار بسته


برج خنک کننده مدار بسته

انواع برج خنک کننده از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻴﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ شامل موارد زیر میباشد: 

ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺎز (Open Circuit Coolingtower ):

در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺎز، درﺻﺪی از ﺳﻴﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در اﺛﺮ ﭘﺎﺷﺶ آن ﺑﺮ روي پکینگ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﻮای در ﮔﺮدش، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﺳﻴﺎل و ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﻣی ﮔﺮدد.ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری و ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻳﺎ ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﻴﺎر رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

برج خنک کننده مدار باز

ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  (Open Circuit Coolingtower ):

 روش ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺎل در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ ﺳﻴﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درون ﻛﻮﻳﻞ (ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻢ ﺷﺪه ﻣﻮازی) ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎزل ﻫﺎ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻛﻮﻳﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا، ﻛﻮﻳﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺎل درون آن ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎل ﻳﺎ آب ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ در ﺗﻤﺎس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب در آﻧﻬﺎ اﻳﺪه آل ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺎز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻴﻚ آپ ﺑﺮای ﺳﻴﺎل داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
برج خنک کننده مدار بسته
 
ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه هیبریدی (Hybrid) :
 ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه هیبریدی ترکیبی از ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺎز و ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در تبلیغات، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺧﻨﻚ ﻛﺎری در این ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ و همچنین ﺑﺮج ﻫﺎی هیبریدی ، در شرایط یکسان و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت کلی ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺼﺮف آب بیشتری دارد. دلیل این ﻣﻮرد این اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎی آب ﺟﺎری در کویلﻫﺎ، دﻣﺎی آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه نیز ﻛﺎﻫﺶ می یابد. همچنین وﺟﻮد کویل ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارتی بین آب داﺧﻞ ﻛﻮیل و آب ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ایجاد ﺷﻮد. ﻣﺰیت ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و هیبریدی در ﺣﻮزه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب، در ﺑﺎزه ﺳﺎﻟیاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجیه اﺳﺖ. در این ﺣﺎﻟﺖ در ﻓﺼﻮلی ﻛﻪ دﻣﺎی ﻫﻮا ﭘﺎیین اﺳﺖ می ﺗﻮان ﺟﺮیان آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا از بین کویل ﻫﺎ، ﻋﻤﻠیات ﺧﻨﻚ ﻛﺎری اﻧﺠﺎم ﭘﺬیرد.
 برج خنک کننده هیبریدی
 
شرکت نسیم صنعت یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع برج خنک کننده مدار بسته ، مدار باز و هیبریدی در غرب استان تهران میباشد . جهت سفارش برج خنک کننده  با ما تماس حاصل فرمایید .

برچسب ها:

تماس از طریق واتساپ
+989125644552